Phạm Năng & Hoàng Hướng – Yêu // Pre-Wedding – T Entertaiment