[CLB TRÁI TIM HỒNG THANH HÓA] – Ảo Thuật Tại Gala Lễ Hội Xuân Hồng 2016 – T Entertaiment