Bất động sản

Hội nghị “Tác động của chính sách đất đai đối với thị trường bất động sản” khu vực miền Nam

Hội nghị với mục tiêu Nâng cao nhận thức và năng lực thực thi chính sách pháp luật về đất đai cho cộng đồng, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; Doanh nghiệp…
Tham dự Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Trung tâm cùng Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; các phóng viên, báo chí Trung ương và địa phương, tuyên truyền viên, báo cáo viên, tình nguyện viên các tỉnh thuộc khu vực miền Nam; Doanh nghiệp; Các tổ chức chính trị – xã hội; Các tổ chức xã hội nghề nghiệp; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên và cộng đồng dân cư khu vực tổ chức.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, phát biểu khai mạc hội nghị đã khẳng định thông điệp đến các đại biểu tham dự hội nghị là “Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai là nhiệm vụ quan trọng của ngành tài nguyên môi trường giúp nâng cao nhận thức cộng đồng để cộng đồng thực thi, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất”. Không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả người dân, các tổ chức đều được tiếp cận mọi văn bản quy phạm pháp luật mới nhất thông qua công tác truyền thông.

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quan trọng của công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và các tổ chức cá nhân trong bảo vệ tài nguyên đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh luôn là cánh tay nối dài trong các chiến lược truyền thông chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường nói chung và về lĩnh vực đất đai nói riêng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
3
   – Ông Chu Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai: Trình bày tham luận “Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về đất đai năm 2013 và Giới thiệu về một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được ban hành từ năm 2019 đến nay”. Các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành như: Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ về Khung giá đất; Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

– Ông Hoàng Đình Thủy, Chuyên viên Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai: Trình bày tham luận “Cải cách thủ tục hành chính công khai minh bạch trong lĩnh vực đất đai và Tác động của chính sách đất đai đối với thị trường bất động sản”.

– Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chuyên viên Tổng cục Quản lý đất đai: Trình bày tham luận “Luật Đất đai và những sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật đất đai ở Việt Nam và Những bất cập, tồn tại; chồng chéo, không thống nhất giữa các quy định của pháp luật về đất đai với pháp luật khác có liên quan”.

– Ông Vũ Ngọc Kích, chuyên gia đất đai: Trình bày tham luận “Tiếp cận các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về đất đai và công tác truyền thông chính sách, pháp luật về đất đai; Hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực đất đai của các cơ quan quản lý nhà nước; việc chấp hành pháp luật  trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức, cá nhân”.

Trao đổi thảo luận tại Hội nghị rất sôi nổi và thẳng thắn, các đại biểu đã có những ý kiến góp ý rất xác thực vào nội dung sửa đổi Luật Đất đai. Ban tổ chức đã tổng hợp các ý kiến của đại biểu để đưa vào nội dung tham vấn cộng đồng, doanh nghiệp trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai, sửa đổi căn bản và toàn diện nhất.

Trung tâm Truyền thông TNMT
 

Ngày 19 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Truyền thông TNMT đã tổ chức Hội nghị “Tác động của chính sách đất đai đối với thị trường bất động sản” khu vực miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.Hội nghị với mục tiêu Nâng cao nhận thức và năng lực thực thi chính sách pháp luật về đất đai cho cộng đồng, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; Doanh nghiệp…Tham dự Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Trung tâm cùng Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; các phóng viên, báo chí Trung ương và địa phương, tuyên truyền viên, báo cáo viên, tình nguyện viên các tỉnh thuộc khu vực miền Nam; Doanh nghiệp; Các tổ chức chính trị – xã hội; Các tổ chức xã hội nghề nghiệp; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên và cộng đồng dân cư khu vực tổ chức.Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, phát biểu khai mạc hội nghị đã khẳng định thông điệp đến các đại biểu tham dự hội nghị là “Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai là nhiệm vụ quan trọng của ngành tài nguyên môi trường giúp nâng cao nhận thức cộng đồng để cộng đồng thực thi, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất”. Không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả người dân, các tổ chức đều được tiếp cận mọi văn bản quy phạm pháp luật mới nhất thông qua công tác truyền thông.Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quan trọng của công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và các tổ chức cá nhân trong bảo vệ tài nguyên đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh luôn là cánh tay nối dài trong các chiến lược truyền thông chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường nói chung và về lĩnh vực đất đai nói riêng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.- Ông Chu Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai: Trình bày tham luận “Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về đất đai năm 2013 và Giới thiệu về một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được ban hành từ năm 2019 đến nay”. Các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành như: Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ về Khung giá đất; Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;- Ông Hoàng Đình Thủy, Chuyên viên Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai: Trình bày tham luận “Cải cách thủ tục hành chính công khai minh bạch trong lĩnh vực đất đai và Tác động của chính sách đất đai đối với thị trường bất động sản”.- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chuyên viên Tổng cục Quản lý đất đai: Trình bày tham luận “Luật Đất đai và những sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật đất đai ở Việt Nam và Những bất cập, tồn tại; chồng chéo, không thống nhất giữa các quy định của pháp luật về đất đai với pháp luật khác có liên quan”.- Ông Vũ Ngọc Kích, chuyên gia đất đai: Trình bày tham luận “Tiếp cận các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về đất đai và công tác truyền thông chính sách, pháp luật về đất đai; Hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực đất đai của các cơ quan quản lý nhà nước; việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức, cá nhân”.Trao đổi thảo luận tại Hội nghị rất sôi nổi và thẳng thắn, các đại biểu đã có những ý kiến góp ý rất xác thực vào nội dung sửa đổi Luật Đất đai. Ban tổ chức đã tổng hợp các ý kiến của đại biểu để đưa vào nội dung tham vấn cộng đồng, doanh nghiệp trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai, sửa đổi căn bản và toàn diện nhất.